ĐĂNG NHẬP
Mã số sinh viên
Mật khẩu
CHÚ Ý
Khảo sát phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2019 về CTĐT.

* Mật khẩu là mật khẩu được sử dụng để đăng nhập hệ thống http://daotao.nuce.edu.vn.
* Khi có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng KTĐB qua hotline 0912.987.567 hoặc qua email:ktdb@nuce.edu.vn