ĐĂNG NHẬP
Mã số sinh viên
Mật khẩu
Chú ý
* Tên đăng nhập là mã số sinh viên. Nếu mã số sinh viên có ít hơn 7 kí tự thì bổ sung các số 0 phía trước để mã số sinh viên có đủ 7 kí tự.
Ví dụ: mã số sinh viên là "123" thì tên đăng nhập là "0000123"
* Mật khẩu là họ tên đầy đủ không dấu, không viết hoa, không dấu cách.
Ví dụ: Họ và tên là "Nguyễn Văn A" thì mật khẩu là "nguyenvana"