ĐĂNG NHẬP
Mã số sinh viên
Mật khẩu
CHÚ Ý
Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2018-2019.

* Mật khẩu là mật khẩu được sử dụng để đăng nhập hệ thống http://daotao.nuce.edu.vn.
* Khi có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng KTĐB qua hotline 0912.987.567 hoặc qua email:ks.ktdb@nuce.edu.vn